A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.03.2022 11:33, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o kwocie

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych nr 2040K, 2007K,2008K,2017K i 2029K z podziałem na 5 części.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.03.2022

Nr ogłoszenia 2022/S 048-124781
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nazwa nadana zamówieniu:


„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych nr 2040K, 2007K,2008K,2017K i 2029K z podziałem na 5 części.


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.4.2022

Część I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogi powiatowej nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)
Część II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km)
Część III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)
Część IV - Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice – Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki
Część V - Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice.


Ogłoszenie
SWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1) Formularz oferty - załącznik A do SWZ,
2) Załącznik nr A1 SWZ zgodnie z art. 125 ust 2 - JEDZ – wypełniony w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
3) Załącznik nr B1,2 do SWZ - wzór umowy, część I; II;

4) Załącznik nr B3 do SWZ - wzór umowy, część III
5) Załącznik nr B4 do SWZ - wzór umowy, część IV
6) Załącznik nr B5 do SWZ - wzór umowy, część V
7) Załącznik nr C1 do SWZ – Specyfikacja techniczna dla części I
8) Załącznik nr C2 do SWZ - Specyfikacja techniczna dla części II
9) Załącznik nr C3 do SWZ – Specyfikacja techniczna dla części III
10) Załącznik nr C4 do SWZ - Specyfikacja techniczna dla części IV
11) Załącznik nr C5 do SWZ – Specyfikacja techniczna dla części V
12) Załącznik nr D do SWZ – wzór harmonogramu rzeczowo – terminowego
13) Załącznik A1.1;A1,2;A1,3;A1.4;A1.5; – pomocniczy kosztorys ofertowy dla części I,II,III,IV,V - w wersji PDF
14) Załącznik A1.1;A1,2;A1,3;A1.4;A1.5; – pomocniczy kosztorys ofertowy dla części I,II,III,IV,V - w wersji edytowalnej
15) Załącznik nr A3 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
16) Załącznik nr A4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
17) Załącznik A5 do SWZ - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy art. 117 ust 4 Pzp,
18) Załącznik A6 – oświadczenie o aktualności danych
19) Załącznik nr 1,2 do SWZ –Wykaz usług, Wykaz narzędzi, zgodnie z pkt 27.3 ppkt. ab SWZ
20) Załącznik 3 – identyfikator postępowania

Link do strony z dokumentami postępowania
http://bip.zdp.wieliczka.pl/index.php?id=101

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 09.03.2022 11:33
Dokument oglądany razy: 292
Podlega Ustawie