A A A
SmodBIP

„Rozbudowa drogi powiatowej Brzezie - Szczytniki”

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2022 09:00

 
Zamówienia na roboty budowlane


„Rozbudowa drogi powiatowej Brzezie - Szczytniki”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.17.2022

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00454171/01 z dnia 2022-11-23
Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy e- zamówienia
Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00
Termin związania ofertą: do 2023-01-05
Ogłoszenie
SWZ
1) Formularz oferty - załącznik A do SWZ do pobrania z platformy – e-zamówienia
2) Kosztorys ofertowy – załącznik nr A1 do SWZ dla etapu
3) Załącznik nr A2 do SWZ - zgodnie z art. 125 ust 1
4) Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
5) Załącznik nr A4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
6) Załącznik A5 do SWZ - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp,
7) Załącznik nr B do SWZ - wzór umowy,
8) Załącznik nr 1,2,3 do SWZ –Wykaz robót budowlanych Wykaz narzędzi, Wykaz osób zgodnie z pkt 25.4 ppkt. abc SWZ
9) Oświadczenie własne A6
10) Załącznik 4 – wytyczne dotyczące tablicy informacyjnej.

11) Dokumentacja projektowa załącznik C do SWZ
• Projekt budowlany – C1
• Projekt branża drogowa -C2
• Projekt branża energetyczna – C3
• Projekt branża gaz -C4
• Projekt branża teletechniczna – C5
• Projekt branża Wodociągowa – C6
• Projekt stałej organizacji ruchu -C7
• Przedmiar robót – C8
• Skan uzgodnień – C9
• Dokumentacja fotograficzna – C10
• Dokumentacja geologiczna – C11
• Projekt inwentaryzacji zieleni – C12
• Operat wodnoprawny – C13 - plik udostępniony na stronie ezamówienia 

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 23.11.2022 12:56
Dokument oglądany razy: 75
Podlega Ustawie