A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2023 10:49, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: informacja z otwarcia ofert

„Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023r.”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Zamówienia na roboty budowlane

„Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.4.2023

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00125606/01 z dnia 2023-03-08
Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy e- zamówienia

Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:00
Termin związania ofertą: do 2023-04-21
Strona na której dostępne są dokumenty postepowania:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6692a429-bd90-11ed-b311-9aae6ad31be8

OGŁOSZENIE
SWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1) Formularz oferty - załącznik A do SWZ,
2) Kosztorys ofertowy do SWZ w PDF
3) Kosztorys ofertowy – załącznik nr A1 Do SWZ
4) Załącznik nr A2 do SWZ - zgodnie z art. 125 ust 1 - załącznik A2 do SWZ
5) Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
6) Załącznik nr A4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
7) Załącznik A5 do SWZ - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp,
8) Załącznik A6 oświadczenie własne wykonawcy
9) Załącznik nr B do SWZ - wzór umowy,
10) Załącznik nr 1,2 do SWZ –Wykaz robót budowlanych Wykaz narzędzi zgodnie z pkt 17.3 ppkt. ab SWZ
11) Załącznik C – Przedmiar robót
12) Załącznik D – Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót.

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 08.03.2023 10:49
Dokument oglądany razy: 174
Podlega Ustawie