A A A
SmodBIP

"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2024 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 ZDP.ZP.271.2.2024


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE


"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2024 r.

Część 1
"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2024 r.

Część 2
"Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2024 r. ”

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka,tel. 12 399 -98-88 email: przetargi@zdp.wieliczka.pl
2. Adres ePUAP Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zdpwieliczka/skrytk
3. Adres strony internetowej Zamawiającego https://zdp.wieliczka.pl/
4. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.2.2024
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00206304/01 z dnia 2024-02-16 Termin składania ofert 06.03.2024 godz. 09:00
Termin otwarcia ofert 06.03.2024 4godz. 11:00

Składanie ofert przez platformę – e-zamówienia dostępna na stronie UZP https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania - ocds-148610-4756ee46-ccaa-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Strona postępowania - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4756ee46-ccaa-11ee-a3b5-e25d731b0da9

OGŁOSZENIE
SWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
1. Formularz oferty - załącznik A do SWZ, do pobrania z platformy e-zamówienia.
2. Kosztorys ofertowy dla części 1, 2 - załącznik A1;A1.1 oraz A2 ; A2.1 do SWZ w PDF
3. Kosztorys ofertowy dla części 1 i 2 edytowalny
4. Załącznik nr A2 do SWZ - zgodnie z art. 125 ust 1 - załącznik A2 do SWZ
5. Załącznik nr A3 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
6. Załącznik nr A4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
7. Załącznik A5 do SWZ - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp,
8. Oświadczenie własne A6
9. Załącznik nr B do SWZ - wzór umowy,
10. Załącznik C1,C1.1 i C2; C2.1 przedmiar robót dla 1 i 2 części zamówienia
11. Specyfikacja techniczna – załącznik D do SWZ
12. Załącznik nr 1,2,3 do SWZ –Wykaz robót budowlanych Wykaz narzędzi, Wykaz osób zgodnie z pkt 18.3 ppkt. abc SWZ

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 16.02.2024 11:30
Dokument oglądany razy: 153
Podlega Ustawie