A A A
SmodBIP

Regulamin ZDP

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zarządu Dróg Powiatowych w WieliczceROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, zwanego dalej „Zarządem Dróg”.

§ 2

Zarząd Dróg działa na podstawie:
1. Uchwały Nr XXVIII/126/01 Rady Powiatu w Wieliczce z dnia 29.10.2001r
2. Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
3. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3

Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Wieliczka.

§ 4

Zasięg działania Zarządu Dróg obejmuje obszar powiatu wielickiego.

§ 5

Zarząd Dróg jest jednostką budżetową powiatu wielickiego.

§ 6

Zarząd Dróg podlega Zarządowi Powiatu Wielickiego.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot i zakres działania


§ 6


1. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg jest wykonanie obowiązków zarządcy drogi, tj. Zarządu Powiatu Wielickiego, -zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu wielickiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, jak również zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
2. Do zakresu działania Zarządu Dróg należą w szczególności następujące zadania:
2.1 z ustawy o drogach publicznych:
a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
b) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,
c) pełnienie funkcji inwestora
d) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
g) koordynacja robót w pasie drogowym,
h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
i) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
j) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
k) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
l) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
m) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
n) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
o) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
p) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
q) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
r) proponowanie zaliczania drogi do kategorii dróg powiatowych,
s) ustalenie przebiegu dróg powiatowych,
t) opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
u) wydawanie opinii o przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
v) wydawanie opinii o zaliczeniu dróg wojewódzkich,
w) przejęcie własności dróg zaliczonych do powiatowych,

2a Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje również zadania Starosty Wielickiego z zakresu:
1) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. , Nr 108, poz. 908 z późń. Zmian.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 23 września, 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
2) Ustalania i pobierania opłat za przejazdy po drogach pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 13 ust., 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zmian.).
3) Wykonywania uzgodnień przebiegu linii komunikacyjnych oraz wykonywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit. d1 oraz f, art. 22a ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007r. , Nr 125, poz. 874).

- w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę Wielickiego Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

2.2 z ustawy o finansowaniu dróg publicznych:

a) finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, zarządzania nimi oraz zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2.3 z Rozporządzenia RM z 5 lipca 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych:
a) wprowadzanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych i gminnych oraz ustalanie stawek opłat dla poszczególnych miast oraz odcinków dróg,

2.4 z Rozporządzenia MTiGM z dnia 26 lutego 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie:
a) współdziałanie z dyrekcją kolei w sprawach bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi,

2.6 z ustawy o samorządzie powiatowym:
a) zapobieganie klęskom żywiołowym i ich skutkom, współdziałanie w usuwaniu szkód na drogach,
3. Starostwo Powiatowe może wykonywać zadania zlecone przez gminy lub powierzone przez administrację rządową lub samorządową w województwie, po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.

ROZDZIAŁ III

Organizacja wewnętrzna


§ 7

1. Na czele Zarządu Dróg stoi Dyrektor, którego zatrudnia Starosta Powiatu i ustala jego wynagrodzenie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Zarządu Dróg określonych ustawami oraz niniejszym Regulaminem organizacyjnym.

2. Dyrektor Zarządu Dróg jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w granicach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Wielickiego.


3. Dyrektora w razie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

4. Dyrektor pełni funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych.

5. Wykaz stanowisk pracy oraz schemat organizacyjny przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

6. Zakres działania pracowników na stanowiskach pracy ustala dyrektor Zarządu Dróg.

7. Dyrektor Zarządu dróg może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo –doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Zarządu Dróg, przedstawiciele instytucji współpracujących z Zarządem Dróg oraz eksperci.

8. W miarę potrzeb i możliwości mogą być tworzone drogowe służby liniowe. Służby liniowe tworzone

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej Zarządu Dróg


§ 8

Zarząd Dróg jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki z budżetu powiatu wielickiego.

§ 9


szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają przepisy dotyczące jednostek budżetowych sektora finansów publicznych.

§ 10

Podstawą gospodarki finansowej Zarządu Dróg jest roczny plan dochodów i wydatków.

§ 11

Zarząd Dróg posiada odrębny rachunek bankowy.


§ 12

Rachunkowość Zarządu dróg prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości przez jednostki budżetowe sektora finansów publicznych.

ROZDZIAŁ V

Zasady wynagradzania pracowników Zarządu Dróg

§ 13

Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Zarządu Dróg ustalają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 14

Zmiana Regulaminu organizacyjnego dokonywana będzie w trybie przewidzianym dla jego nadania.Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 23.10.2014
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 5 132