A A A
SmodBIP

Statut ZDP

 
STATUT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zwany dalej "Zarządem", działa na podstawie:

1. ustawy z dnia S czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z
2001r. Nr 142 póz. 1592 z późn. zmianami).

2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249 poz.2104).

3. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r,
Nr. 19 póz. 115 z późn. zmianami).

4. ustawy 2 dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
20O5r. Nr. 1O8 póz. 908 z późn. zmianami).

5. niniejszego Statutu.

§2.


1. Zarząd jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych, powołaną przez Radę Powiatu Wielickiego.
2. Zarząd zarządza drogami powiatowymi zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych.

3. Siedzibą Zarządu jest miasto Wieliczka.

4. Terenem działania Zarządu jest teren Powiatu Wielickiego.


§3.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd Powiatu Wielickiego.

Rozdział II. Przedmiot i zakres działania.

§4.

1. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych,

3. pełnienie funkcji inwestora,

4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,

5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6. koordynacja robót w pasie drogowym, w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,

7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowe i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

8. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, przepustów oraz gromadzenie danych o zarządzanej sieci drogowej,

9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

10. prowadzenie zimowego utrzymania dróg i obiektów mostowych,

11. wykonywanie robót interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogących powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

13. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

14. utrzymanie i pielęgnacja zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,

15. gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,

16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

17. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

18. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

19. Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt.18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Zarząd jest upoważniony do:

1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do
wykonywania czynności związanych z utrzymaniem ochroną dróg,

2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w
czasie przerwy komunikacji na drodze,

3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,

§5

1. Zadania realizowane przez Zarząd finansowane są ze środków budżetu Powiatu
Wielickiego.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest plan finansowy. Plany finansowe
zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z uchwałą budżetową
zatwierdzone przez Dyrektora Zarządu są przekazywane Zarządowi Powiatu
Wielickiego.

3. Środki na działalność prowadzoną przez Zarząd określone w ust. l przekazywane
są na konto Zarządu i wykorzystywane przez Zarząd do wysokości planu
zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Wielickiego.

Rozdział III. Organizacja Zarządu.

§6

Zarządem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

§7

1. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Wielickiego.

2. Dyrektor upoważniony jest do podejmowania czynności w sprawach określonych
w § 4 niniejszego statutu.

§ 8

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością oraz reprezentowanie Zarządu wobec osób trzecich,

2. składanie w imieniu Zarządu oświadczeń woli w /akcesie praw i zobowiązań
majątkowych do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym planie
finansowym. Dokumenty finansowe kontrasygnuje Główny Księgowy,

3. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Zarządzie,

4. wydawanie decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o drogach
publicznych, w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu
Wielickiego i Starostę Wielickiego,

5. opiniowanie porozumień w zakresie przekazywania zadań należących do
kompetencji Powiatu samorządom gminnym i nadzór nad ich realizacją

§ 9

1. Dyrektor zatrudnia Zastępcę Dyrektora ni Głównego Księgowego Zarządu.

2. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w ramach ustalonych przez Dyrektora Zarządu pełnomocnictw i kierują samodzielnie zagadnieniami wynikającymi z ich zakresów czynności.

§10

Organizację i zasady działania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, uchwalony przez Zarząd Powiatu Wielickiego.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy.

§ 12

Wszelkie zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania


Załącznik do uchwały nr: XXV/192/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2009 r.Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 23.10.2014
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 335