A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościWstęp


Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 12.02.2008r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.03.2018r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
W Zarządzie Dróg Powiatowych w Wieliczce dla strony www.zdp.wieliczka.pl zlecono audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji a także treści zamieszczanych na portalach społecznościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z którego wynika, że:


Strona internetowa www.zdp.wieliczka.pl spełnia 27 wymagań z adekwatnych 49 co stanowi w przybliżeniu 55% w zakresie dostępności cyfrowej. Natomiast w zakresie Dostępności Informacyjno-Komunikacyjnej nie spełniono wymagań.

Wykazano niezgodności:
1. Brak dokumentów strategicznych
2. Braki w zakresie Procesów Zgodności z Dostępnością Cyfrową
3. Niewielkie braki w Kryterium sukcesu w oparciu o Postrzegalność
4. Braki w Kryterium sukcesu w oparciu o Funkcjonalność
5. Braki w Kryterium sukcesu w oparciu o Kompatybilność
6. Brak Dostępności Informacyjno-Komunikacyjnej
7. Brak zapewnienia Dostępu Alternatywnego
Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności wstępnie deklaruje się do 31 grudnia 2021 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie zleconego audytu.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: P. Adam Kardas
e-mail: akardas@zdp.wieliczka.pl
Telefon: 123 999 888


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektonicznaDojazd do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
Do siedziby ZDP w Wieliczce można dojechać busami prywatnych przewoźników, autobusami MPK Kraków, autobusami Wielickiej Komunikacji Miejskiej, oraz pojazdami prywatnymi. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 60 metrów.
Miejsca postojowe wyznaczone są w części podziemnej budynku - wjazd od ul. J. Słowackiego, dla budynku urządzono również parking z wjazdem od ul. Szpunara w Wieliczce.


Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce posiada jedną siedzibę zlokalizowaną pod adresem: ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka, na parterze budynku. W pozostałej części budynku zlokalizowane są wydziały Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
Budynek wyposażony jest w schody oraz windę. Budynek posiada dwa wejścia, jedno z terenu parkingu podziemnego (poziom -1) oraz wejście główne z parteru (poziom 0).
W podziemnym parkingu jest wyznaczone miejsce dla niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w specjalną windę dla niepełnosprawnych, przy której zamontowano dzwonek, którym można wezwać pracownika Starostwa do pomocy.
W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika. Na drzwiach wejściowych do części zajmowanej przez ZDP w Wieliczce jest wywieszony numer telefonu.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Wieliczce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ponieważ Urząd nie posiada etatowego tłumacza języka migowego.Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 26.03.2021
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 26.03.2021
Dokument oglądany razy: 245